หลังจากทำการศึกษาเสร็จเรียบร้อยแล้ว ลองดูตัวอย่างการใช้งานคำสั่งต่างๆ บนระบบปฏิบัติการลินุกซ์ ที่จะได้ใช้อยู่บ่อยๆ ครับ ลองศึกษาดู แล้วจะรู้ว่าไม่ยากเลยนะ

วันเสาร์ที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2551

ความรู้เรื่องระบบเครือข่าย

เครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Computer Network)
คือ กลุ่มของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่นำมาต่อเชื่อมกัน ตั้งแต่ 2 เครื่องขึ้นไปใช้เพื่อแบ่งปันการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ เช่น เครื่องพิมพ์ ไฟล็ข้อมูล เป็นต้น เพื่อการแลกเปลี่ยนข้อมูล หรือ ใช้งานไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) การเชื่อมต่ออาจใช้สายเคเบิ้ล ระบบโทรศัพท์คลื่นวิทยุ ระบบดาวเทียม หรือลำแสงอินฟาเรด ระบบเครือข่ายโดยทั่วไปมี 3 แบบ ดังนี้

1. Local Area Network (LAN) คือ เครือข่ายท้องถิ่นเป็นการเชื่อมต่อเครือข่ายขนาดเล็กในพื้นที่ไม่ใหญ่มากนัก เช่น ภายในห้อง สำนักงาน หรือในอาคาร

2. Metroploitan Area Network (MAN) เป็นการเชื่อมต่อเครือข่ายที่มีขนาดเล็กทางภูมิศาสตร์ที่ใหญ่ขึ้นกว่า LAN เช่น การเชื่อมต่อระบบระหว่างองค์กรในอำเภอหรือจังหวัด ข้อมูลสามารถถูกส่งผ่านระหว่างเครือข่ายได้ โดยการเชื่อมต่อผ่านระบบโทรศัพท์ สายโคแอกเชียลหรือระบบสื่อสารไร้สาย

3. Wide Area Network (WAN) เป็นการเชื่อมต่อเครือข่ายที่มีขนาดทางภูมิศาสตร์ที่ใหญ่ขึ้นกว่าแบบ MAN เช่น การเชื่อมต่อระบบเครือข่ายในระดับจังหวัดกับจังหวัด หรือระหว่างประเทศ มักเป็นการเชื่อมต่อที่ใช้สายสัญญาณที่มีความเร็วสูงเพราะข้อมูลทีมักจะส่งเป็นข้อมูลจากเครือข่ายย่อยหลาย ๆ ส่วนถูกส่งผ่านไปยังเครือข่ายอื่นหรืออาจเป็นศูนย์แม่ข่าย

วัตถุประสงค์ของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เป็นการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์หลายเครื่องเข้าด้วยกัน โดยมีคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่เป็นศูนย์กลาง และมีวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์ในการใช้โปรแกรมซอฟแวร์และข้อมูลร่วมกัน ซึ่งอยู่ บนคอมพิวเตอร์ศูนย์กลาง และเพื่อปรับปรุงข้อมูลบนคอมพิวเตอร์ศูนย์กลาง ผ่านคอมพิวเตอร์ใดๆในเครือข่ายคอมพิวเตอร์

ประโยชน์ของระบบเครือข่าย
1. เพื่อปรับปรุงข้อมูลโดยผู้ใช้คอมพิวเตอร์ผ่านคอมพิวเตอร์ใดๆบนเครื่อข่ายคอมพิวเตอร์ซึ่งอยู่ต่างสถานที่กัน เช่น การจองที่นั่งบน เครื่องบิน โดย ผ่านทางคอมพิวเตอร์

2. เพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสารและแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างผู้ใช้คอมพิวเตอร์ รวมไปถึงการแบ่งการใช้ไฟล์ข้อมูล โปรแกรมและ เครื่องพิมพ์ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ติดตั้งไว้บนคอมพิวเตอร์เครื่องใดเครื่องหนึ่งใน เครือข่ายคอมพิวเตอร์

1. เครือข่ายท้องถิ่น (Local Area Network : LAN )
Local Area Network (LAN) เป็นเครือข่ายเชื่อมต่อเครื่องคอมพิวเตอร์ที่อยู่ในพื้นที่เล็ก ๆ เข้าด้วยกัน เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ในห้องเรียน ในสำนักงาน หรือในอาคารเป็นต้น ตามปกติแล้วการกำหนดติดตั้งระบบเครือข่ายจะมีการออกแบบให้เครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งที่มี ประสิทธิภาพสูงเป็น File Server เครื่องนี้ทำหน้าที่ในการจัดเก็บข้อมูลซอร์ฟแวร์ที่ใช้ควบคุมระบบเครือข่ายนอกจากนี้ยังสามารถแบ่งปัน การใช้ซอร์ฟแวร์และข้อมูลให้กับ เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ต่อเชื่อมกับระบบเครือข่ายนี้ซึ่งเรียกว่า สถานีงาน (Workstation) หรือ เทอร์มินอล (Terminal) ได้อีกด้วย workstations อาจจะเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ทีมีสมรรถนะและความสามารถในการจัดเก็บข้อมูลไม่สูงมาก ในระบบเครือข่ายส่วนใหญ่ใช้สายสัญญาณ (Cable) เชื่อมต่อกับ Network Interface Card (NIC) ที่ติดตั้งในเครื่องคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่อง

ข้อดีของระบบ LAN
1) เกิดการใช้ทรัพยากรหรืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็น อุปกรณ์ต่อพ่วงเครื่องเลเซอร์ ซีดีรอม และแฟกซ์ เป็นต้น

2) มีการแบ่งปันการใช้แอปพลิเคชั่น (software) เช่น การใช้แอปพลิเคชั่นเดียวกันได้พร้อม ๆ กันได้ เช่น ไมโครซอร์ฟเวิร์ด โปรแกรมการทำบัญชี แต่ทั้งนี้ความสามารถในการแก้ไขข้อมูลจะขึ้นอยู่กับ ระบบปฏิบัติการ แอปพลิเคชั่น และชนิดข้อมูล

3) มีการแบ่งปันการใช้ไฟล์ เช่น การใช้เอกสาร ฟอร์มเอกสารต่าง ๆ ที่ต้องการใช้ร่วมกัน สามารถทำการย้ายโอนไฟล์ เช่น การส่งต่อไฟล์ โดยไม่ใช้แผ่นดิสก์ ลดเวลาและความยุ่งยากในการถ่ายข้อมูลลงแผ่นดิสก์ เพื่อส่งต่อข้อมูล

4) การเข้าถึงข้อมูลและไฟล์เป็นไปได้ง่ายและรวดเร็ว เช่น การเข้าถึงข้อมูลลนไฟล์เซิร์ฟเวอร์จากเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องใดก็ได้เชื่อมต่อกันระบบเครือข่ายสามารถทำได้

5) การส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อส่งข้อความและสามารถแนบไฟล์เอกสาร รูปภาพหรือ รวมทั้งข้อมูลที่เป็นเสียง


รูปแบบของ LAN

Peer-to-Peer
ในระบบแบบ Peer-to-Peer นั้น ระบปฏิบัติการที่สนับสนุนระบเครือข่าย (network operating system ; NOS) อนุญาตให้ผู้ใช้งานแต่ละคนสามารถแบ่งปันการใช้ทรัพยากรและไฟล์ของเครื่องตนให้แก่กันและกันได้โดยไม่ต้องใช้ไฟล์เซิร์ฟเวอร์หรือการควบคุมจากศูนย์กลางเครื่องแต่ละเครื่องมีความเท่าเทียมกัน

ในการจัดสรรทรัพยากรซึ่งเหมาะสมกับระบบเครือข่ายขนาดเล็กถึงปานกลาง ตัวอย่างเช่น การใช้ Windows for Workgroups ในการใช้งาน

ข้อดีของระบบ Peer-to-Peer :
 • ลงทุนน้อย เพราะไม่ต้องใช้เครื่องที่มีสมรรถนะสูงซึ่งมีราคาแพงมาใช้เป็น server
 • ติดตั้งและใช้งานได้ง่ายเพราะตั้งค่าการทำงานของระบบได้ง่ายตัวอย่างเช่น การตั้งค่า Windows95/98 เพื่อใช้งาน

ข้อด้อยของระบบ Peer-to-Peer :
 • ไม่มีผู้ควบคุมและรับผิดชอบไฟล์และแอปพลิเคชั่นโดยตรง
 • ไม่มีการรักษาความปลอดภัยในการเข้าถึงข้อมูล

2. Client / Server

ระบบแบบ Client/Server นี้มีศูนย์กลางควบคุม File Server กลายเป็นหัวใจของระบบเพื่อจัดสรรการเข้าถึงข้อมูลและทรัพยากร และความปลอดภัย ทุกเครื่องสามารถใช้งานติดต่อกับ Server ได้โดยตรงการใช้ username และ password เพื่อ Login โดย User แต่ละคนมีสิทธิในการใช้ทรัพยากรและการเข้าถึงข้อมูลได้ไม่เหมือนกันขึ้นอยู่กับการกำหนดสิทธิของผู้บริหารระบบ ระบบปฏิบัติการเครือข่าย (Network Operating Syster : NOS) อนุญาติให้ User สามารถ Login พร้อม ๆ กันได้ ตัวอย่างของระบบปฏิบัติการเครือข่าย ได้แก่ Novell Netware, Windows NT Server และ UNIX

File Server เป็นส่วนสำคัญของระบบจึงจำเป็นต้องมีเครื่องที่มีความเร็วในการทำงานสูงที่เก็บข้อมูลที่มีความจุสูงช่องทางการเชื่อมต่อกับเครือข่ายที่มีความเร็วสูง แอปพลิเคชั่นและระบบปฏิบัติการเครือข่าย (Network Operating Systen)

Workstations เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ติดต่อกับ Server เราเรียกว่า Workstation หรือ terminal ซึ่งโดยทั่วไปอาศัยเพียงช่องทางการเชื่อมต่อกับระบบ ซอร์ฟแวร์ระบบเครือข่าย และสายสัญญาณที่เหมาะสมก็เพียงพอแล้วในการทำงานและติดต่อกับ Server ดังนั้นเครื่องที่เป็น workstation อาจไม่จำเป็นต้องใช้ Floppy Disk หรือ Hard Drive เลยก็ได้ เพราะข้อมูลส่วนใหญ่ถูกจัดเก็บไว้บน Server

ข้อดีของระบบแบบ Client / server :

 • มีความเป็นศูนย์กลาง ทรัพยากรและความปลอดภัยของข้อมูล ถูกควบคุมผ่าน Servrt
 • สามารถเพิ่มส่วนประกอบย่อย ๆ ของระบบได้ง่ายตามต้องการ เช่น การเพิ่ม User และอุปกรณ์ที่จะแบ่งปันให้ User
 • มีความยืดหยุ่นในการพัฒนาระบบและนำเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้งาน
 • ทุกส่วนประกอบสามารถทำงานร่วมกันได้ โดยการส่งต่อข้อมูลและติดต่อสื่อสารกันได้
 • การเข้าถึง Server จากระยะไกลได้จาก Plat Form ที่หลากหลายเช่น การเข้าถึงข้อมูลบน Windows NT Server ได้จาก
 • Windows95/98 หรือจากสถานีงานที่เป็น UNIX ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าของ Server

ข้อด้อยของระบบแบบ Client / server :

 • ลงทุนสูงในการจัดหา Server
 • ต้องมีการบำรุงรักษาที่ดี โดยเฉพาะระบบที่ต้องการความน่าเชื่อถือสูง ๆ เมื่อ Server หยุดการทำงานหรือเสีย ทำให้เครื่องที่เป็นสถานีงานไม่สามารถ
 • ทำงานกับระบบได้ดังเดิม

ไม่มีความคิดเห็น:

Link

วาไรตี้ ดีดีจัง / ThaiBlog.info / Search Engine Optimization - AddMe / Search Engine Submission / AddDir.info Web link Directory/ Ranking Web Directory / Add2Dir.info Web link Directory/ A Big Dir/ SEO Friendly General Directory/ A1dir/ Seo friendly web directory/ 3wlink web resources/ Free Web Directory: Directory-474/ 2AddLink Web Link Directory/ วาไรตี้ ดีดีจัง / 1Abc Directory/ UK Auto Dealers Car Traders / Skaloosh Internet Directory / Sloppy Links Internet Directory / Smart Web Directory / / ThaiLand Web Directory / Free Listing Web Directory / Free web directory / Web Directory Hit LInks/ Top web Directory / UrlCan Web Directory / Free Search Engine Submission / SearchFinish / Pantip.com / Add URL Directory / Pblake Directory / เว็บไดเรคทอรี / Pantip.com/ video clip - วีดีโอคลิป/ SearchWiz.org Directory / เปิดร้านขายของ Online ฟรี! / Skype Media Web Directory / Reciprocal Links Directory / video clip - วีดีโอคลิป / บล็อก-หาเพื่อน / video clip / ฟังวิทยุ / รูปดารา / URL Shack Web Directory / World WIde Web Directory / Free One-Way Link Web Directory Web Link Index / Sports / Games / Zopso.com / ThaiBlog.info/ Search Engine Submission/ วาไรตี้ ดีดีจัง/ Search Engine Optimization - AddMe / Add Url 000 Directory/ Search Engine Optimization and SEO Tools    
Spiceday.com Banner Exchange
/ Auctions       Pedsters Planet Website Directory       Webdir & Free Counter & Hits   บล็อก หาเพื่อน สาวสวย ของแต่งบล็อก blog เว็บบล็อก เขียนบล็อก video clip ฟังวิทยุ ดูทีวี ฟังเพลง รูปดารา ทายผลบอล บล็อก หาเพื่อน สาวสวย ของแต่งบล็อก blog เว็บบล็อก เขียนบล็อก video clip ฟังวิทยุ ดูทีวี ฟังเพลง รูปดารา ทายผลบอล @Submit!-FREE Promotion Amfibi Web Search & Directory Amfibi Web Search & Directory Amfibi Web Search & Directory Amfibi Web Search & Directory Amfibi Web Search & Directory/ .:. Thaimarketpost.com - ไทยมาร์เก็ตโพส แหล่งรวมประกาศ ฟรีลงประกาศ ลงประกาศฟรี สินค้า ซื้อ ขาย ลงโฆษณา โปรโมทเว็บฟรี,เว็บไดเร็คทอรี่,Webdirectory,Add URL Free,Classifieds,Webboard,Blog,Advertise,Advertising,Post,TV,FM,Radio,News,Download,Wallpaper,Link Exchange/ กระเบื้อง กระเบื้องดินเผา/ ร่วมให้คะแนนโหวตเว็บแห่งนี้/ @Submit!-FREE Promotion